S2S (服务器对服务器) 跟踪 — Tenjin

如需设置 Tenjin 安装归属和启动数回发:

 

 

  • 添加您的 Chartboost 用户 ID 和用户签名。您可以在 Chartboost 后台的 API 浏览器面板顶部找到。

 

 

 

  • 营销频道设置完毕后,导航至广告活动面板,为您的应用创建新的广告活动:

 

 

 

 

 

 

  • 如果 Chartboost 应用 ID 未能在营销频道传输中自动检测,请点击在此填入宏

 

 

 

  • 添加 Chartboost 应用 ID 完毕后,您会收到确认说明传输处于活动状态。

 

 

 

 


您可能还希望…

 

Last Updated on 5月 18, 2017